Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

น.ส.ขวัญฤดี สุขสร้อย บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับอุดมศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 ก.ค. 2557 02:21


                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤดี   สุขสร้อย  ว่าที่บัณฑิตแห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อดีตนักศึกษา สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖         

                ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบคัดเลือกนักศึกษาในระดับ อุดมศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษา ทั้งนี้  นางสาวขวัญฤดี   สุขสร้อย  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔  สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เข้ารับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการฯ  ในระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ผลการคัดเลือก ปรากฏว่า นางสาวขวัญฤดี   สุขสร้อย  ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

            นางสาวขวัญฤดี   สุขสร้อย ปัจจุบันสำเร็จการ ศึกษา ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๗  คะแนนเฉลี่ยสะสม  ๓.๕๖ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในเดือนธันวาคมศกนี้ ช่วงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ขวัญฤดี นอกจากทำหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียน ยังได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา , ร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงละครเวที, กิจกรรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เป็นแกนนำกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย เป็นต้น ด้วยผลงานที่หลากหลาย กอปรกับมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม จึงทำให้ ขวัญฤดี ได้รับการคัดเลือกรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้

            นางสาวขวัญฤดี   สุขสร้อย กล่าวความรู้สึก ที่ได้รับรางวัลนี้ว่า  รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเพียง หนึ่งเดียวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ไปเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลพระราชทาน นับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ได้สร้างความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตให้แก่ครอบ ครัว ซึ่งตนจะไม่สามารถมายืนอยู่จุดนี้ได้หากไม่ได้รับโอกาสอันดีจากผู้บริหารและ คณะครูอาจารย์ การเข้าร่วมคัดเลือกในครั้งนี้ ดิฉันได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อตอบแทนบุญคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ช่วยหล่อหลอมให้ดิฉันเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และพร้อมจะนำความรู้ทางด้านภาษาไทยรวม ถึงการทำกิจกรรมด้านต่างๆที่ได้จากสถาบันแห่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤดี   สุขสร้อย  บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาพระราชทาน ในครั้งนี้  พร้อมนำความชื่นชมยินดี เกียรติยศ และศักดิ์ศรี มาสู่สถาบันแห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่มา: www.ubu.ac.th/new/index.php


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น