Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

นายคมสัน สุภาคำ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนนักพัฒนานักศึกษาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2556 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

06 ก.ค. 2557 23:10


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภานักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่เข้ารับพระราชทาน “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖”จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยจัดขึ้นโดย สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) รางวัลนี้ได้จากการคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศทั้ง ๗๗ จังหวัด จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกให้เหลือพียง ๕๗ คน โดยทั้ง ๕๗ คน ได้เข้าค่ายกิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่ทำงานรับใช้สนองเบื้องพระยุคลบาท คือ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีที่ได้ถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์การทำงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคบาทให้กับเยาวชนนักพัฒนาได้ฟัง เพื่อที่จะได้เป็นความรู้และแนวทางในการไปสร้างเครือข่ายและทำกิจกรรมต่อในสังคมในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่ ทั้งนี้ หลังจากที่เยาวชนทั้ง ๕๗ คน ได้เข้าค่ายฝึกอบรมและไปสร้างเครือข่ายขยายกิจกรรมต่อในชุมชนของตัวเองแล้ว เช่น กิจกรรมพาเด็กและเยาวชนไปทำความดีด้วยการ ปลูกต้นไม้ การทำฝ้ายแม้ว (ฝ้ายชะลอน้ำ) หรือทำความสะอาดบริเวณวัด เป็นต้น น้องๆ เยาวชนนักพัฒนาฯ และมีการสรุปผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จากนั้นได้ประมวลผลงานเพื่อถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตลดา สำหรับประวัติเบื้องต้นของ นายคมสัน สุคำภา เป็นบุตรของ นายธวัชชัย สุคำภา และ นางอ่านมา สุคำภา อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๑ หมู่ ๑ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดงหลวงวิทยา และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยระบบโควตาผู้นำ นายคมสัน สุคำภา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สาธารณชนจำนวนมาก อาทิ การได้รับ “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖” จาก “สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)” เป็นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแคนและสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวงเข้ารับ พระราชทานเข็มทูบีนัมเบอร์วัน จาก “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ”ณ โรงเรียนคะชะอีวิทยาคาร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ “พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และรับเข็มเชิดชูเกียรติสายใยรักแห่งครอบครัว” เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๕ ได้รับ “รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ(ระดับประเทศ)” เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนดี มีความรับผิดชอบจนได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายใน “การสรรหาและเชิดชูเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๒” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับยกย่องให้เป็น “เยาวชนดีเด่นที่ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๕๑”จาก สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดปี ๒๕๕๓”(ระดับจังหวัด ๔ ปีติดต่อกัน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น “รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร” ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ประธานสภาเด็กและเยาวชนดงหลวง” ได้รับคัดเลือกให้เป็น “รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแคน” ได้คัดเลือกให้เป็น “นักเรียนพระราชทานปี ๒๕๕๓”(กระทรวงศึกษาธิการ) เป็นผู้ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลและร่วมกิจกรรมสาธารณะของชุมชน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม “โครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้” จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคมของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน” เป็นตัวแทนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่ายคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นแกนนำในการจัดทำโครงการหอบลูกจูงหลานเข้าวัดในช่วงเข้าพรรษาและเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมอีกมากมาย


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น