Thai English
นักกิจกรรมดีเด่น

บัณฑิตนักกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

12 ธ.ค. 2557 08:52


    เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำกิจกรรม และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง/คณะ และประธานสภานักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติมอบโล่แก่บัณฑิต จำนวน 11 ราย ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

         ในส่วนของบัณฑิตที่เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ได้แก่

          1. นายทศพล  หงษ์ศรี              นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          2. นายศรัณยพงศ์  กังขอนนอก    ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          3. นายวสันต์  เพาะนิสสัย                    นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

          4. นายเนตรฤทธิ์ ราตรีสุข         นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

          5. นายพงษ์เมต  พันธุ์เมือง         นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

          6. นายนวมินทร์ คนขยัน           นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

         7. นายอนุวัฒน์  อินคำน้อย        นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์                          

         8. นายอมรศักดิ์  ประสมทอง       นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

          9. นายสุภการ   หฤทัยถาวร       นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

         10. นางสาวปาลิตา  อุทิศพันธ์     นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

         11. นางสาวอภิชญา  ภูแสน       นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น