Thai English
ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องปฏิบัติงาน ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

12 ก.ย. 2559 00:47


ตึกอธิการบดีหลังเก่า ชั้น 2  สำนักงานพัฒนานักศึกษา

โทร. 045-353000 ต่อ 1316


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น