Thai English

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

Effect:


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น