Thai English

นศ.คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเ ตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลราชธานี

Effect:


 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น