Thai English
รหัสกิจกรรม 640403042
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ม.อุบลฯ รวมพลคนอาสา ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร งานพัฒนานักศึกษา
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 26 พ.ย. 2564 16:14 - 26 พ.ย. 2564 16:14
จำนวนเป้าหมาย 250 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ธ.ค. 2564 13:00 - 03 ธ.ค. 2564 18:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประภาส ทะนงค์
ที่ปรึกษาโครงการ นางอมร วิชัยวงศ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2022 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น