Thai English
รหัสกิจกรรม 641903002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อาสาพัฒนาสังคม ประจำภาคการศึกษา 2/2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 12.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชมรม / สโมสร งานพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ต.ค. 2564 09:42 - 12 ต.ค. 2564 09:42
จำนวนเป้าหมาย 975 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ธ.ค. 2564 09:00 - 31 พ.ค. 2565 09:00
สถานที่จัด  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเวนิจ หงษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2022 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น