Thai English
รหัสกิจกรรม 641303006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วิศวกรรมศาสตร์ อาสาพัฒนาสังคม ประจำภาคการศึกษา 2/2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 12.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 28 มิ.ย. 2564 15:24 - 28 มิ.ย. 2564 15:24
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ธ.ค. 2564 15:00 - 31 พ.ค. 2565 16:30
สถานที่จัด  

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงมณี สิทธิธรรม
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ธรรมรส รักธรรม
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2022 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น