Thai English
รหัสกิจกรรม 642003004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ศิลปประยุกต์ อาสาพัฒนาสังคม ประจำภาคการศึกษา 2/2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 12.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 28 มิ.ย. 2564 15:24 - 28 มิ.ย. 2564 15:24
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ธ.ค. 2564 08:30 - 31 พ.ค. 2565 16:30
สถานที่จัด  

บริเวณคณะศิปประยุกต์ฯ ห้องเรียน วัด โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประนอม รอดโพธิ์ทอง
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาววดียา เนตรพระ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2022 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น