Thai English
รหัสกิจกรรม 631703007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาตรวจวัดอุณหภูมิอาคารคณะบริหารศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารศาสตร์
ชมรม / สโมสร คณะบริหารศาสตร์
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ต.ค. 2563 11:57 - 22 ต.ค. 2563 11:57
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 พ.ย. 2563 08:00 - 30 พ.ย. 2563 17:00
สถานที่จัด  

อาคารคณะบริหารศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผช.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น