Thai English
รหัสกิจกรรม 631503003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อาสาสมัครช่วยงาน ค่ายหมอยาอาสา มอทราย ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ด้าน 1. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ต.ค. 2563 09:54 - 21 ต.ค. 2563 09:54
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 พ.ย. 2563 05:00 - 08 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนบ้านห้วยทม ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรดา จันทรมนตรี
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น