Thai English
รหัสกิจกรรม 631303005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ น้องใหม่จิตอาสาปรับภูมิทัศน์พัฒนาชุมชนและชุมนุม (ครั้งที่ 1)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 19 ต.ค. 2563 12:03 - 19 ต.ค. 2563 12:03
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 31 ต.ค. 2563 09:00 - 31 ต.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น