Thai English
รหัสกิจกรรม 630401007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อาสาสมัครช่วยงาน ค่ายเม็ดทรายรวมใจ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร ชมรมเม็ดทราย
ด้าน 1. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วันที่เปิดรับสมัคร 16 ต.ค. 2563 13:56 - 16 ต.ค. 2563 13:56
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 พ.ย. 2563 09:00 - 08 พ.ย. 2563 17:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนบ้านห้วยทม ต.ป่าก่อ  อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวเพ็ญพิชชา วีระพันธ์ุ 2.นางสาวณัฐกฤตา รักพรม
ที่ปรึกษาโครงการ 1.นายประสิทธิชัย พูลผล 2.นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น