Thai English
รหัสกิจกรรม 630403025
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บริจาคโลหิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร งานพัฒนาทักษะนักศึกษา
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 25 ก.ย. 2563 10:49 - 25 ก.ย. 2563 10:49
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 พ.ย. 2563 09:00 - 30 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาทักษะนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น