Thai English
รหัสกิจกรรม 620403054
ชื่อกิจกรรม / โครงการ รด.จิตอาสา ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 21 พ.ค. 2563 10:50 - 21 พ.ค. 2563 10:50
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 พ.ค. 2563 08:30 - 20 พ.ค. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุมยางนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ -
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น