Thai English
รหัสกิจกรรม 630403###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 30.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร ชมรมอาสากู้ชีพม.อุบลฯ
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 15 พ.ค. 2563 10:25 - 15 พ.ค. 2563 10:25
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 พ.ค. 2563 06:00 - 31 ส.ค. 2563 00:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรภัทร์ จุลเหลา
ที่ปรึกษาโครงการ 1.นายครรคิด เครือวัลย์ 2.นายตรีภพ เดชภิมล 3.นายจิรเสกข์ อินทนิน
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น