Thai English
รหัสกิจกรรม 621901002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชมรม / สโมสร งานพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ด้าน 1. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วันที่เปิดรับสมัคร 11 มี.ค. 2563 10:35 - 11 มี.ค. 2563 10:35
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 เม.ย. 2563 08:30 - 03 เม.ย. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ว.แพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเวนิจ หงษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น