Thai English
รหัสกิจกรรม 622501002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สโมสรนักศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ด้าน 1. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วันที่เปิดรับสมัคร 02 มี.ค. 2563 11:00 - 26 มี.ค. 2563 11:00
จำนวนเป้าหมาย 54 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 เม.ย. 2563 09:00 - 05 เม.ย. 2563 17:00
สถานที่จัด  

โรงแรม SMILE LAND RESORT ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอภัสรา อัปการัตน์
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวณัฐสุดา คติชอบ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น