Thai English
รหัสกิจกรรม 620403039
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อาสาสมัครช่วยงาน กิจกรรมรับเสด็จ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร งานพัฒนาทักษะนักศึกษา
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ธ.ค. 2562 15:00 - 02 ธ.ค. 2562 15:00
จำนวนเป้าหมาย 600 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ธ.ค. 2562 07:00 - 11 ธ.ค. 2562 10:00
สถานที่จัด  

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร์จิรา กาฬบุตร
ที่ปรึกษาโครงการ นางอมร วิชัยวงศ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น