Thai English
รหัสกิจกรรม 620401017
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อาสาสมัครร่วมงานพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 20 พ.ย. 2562 09:30 - 07 ธ.ค. 2562 16:00
จำนวนเป้าหมาย 845 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ธ.ค. 2562 15:00 - 09 ธ.ค. 2562 18:00
สถานที่จัด  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. น.ส.กาญจนา รุ่งนภาเวทย์ 2.น.ส.อารียา ใจชอบ
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภชัย วรณณเลิศสกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อมอบโล่ให้แก่บัณฑิตที่เคยดำรงตำแน่งนายกสโมสรนศ.ม.อุบลฯ ประธานสภานศ. ม.อุบลฯ และนายสโมสรนศ.ของทุกคณะ/วิทยาลัย

ที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนในการทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และแก่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 ที่ผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมสูงที่สุดของแต่ละคณะ

2. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการ

6 - 7 ธ.ค. 2562  เวลา 16.00 น. - 20.00 น.  ณ  ลานกิจกรรมข้างหนองอีเจม   ฝึกซ้อมร้องเพลงมาร์ชม.อุบลฯ/ม.อุบลฯสัมพันธ์/การบูม  (ขอ 1 หน่วย)

9 ธ.ค. 2562  เวลา 15.00 - 18.00 น.  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ          ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้  (ขอ 1 หน่วย)

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น