Thai English
รหัสกิจกรรม 620401016
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อาสาสมัครช่วยงาน พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 20 พ.ย. 2562 09:30 - 07 ธ.ค. 2562 15:00
จำนวนเป้าหมาย 105 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ธ.ค. 2562 17:00 - 09 ธ.ค. 2562 18:00
สถานที่จัด  

ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.น.ส.กาญจนา รุ่งนภาเวทย์ 2.น.ส.อารียา ใจชอบ
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อมอบโล่ให้แก่บัณฑิตที่เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนศ. ม.อุบลฯ ประธานสภานศ. ม.อบลฯ และนายกสโมสรนศ.ของทุกคณะ/วิทยาลัย

ที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนในการทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และแก่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงที่สุดของแต่ละคณะ

2. เพื่อแสดงความยินดีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการ

6 - 7 ธ.ค. 2562  เวลา 16.00 - 20.00 น.   ณ  ลานกิจกรรมของหนองอีเจม     ฝึกซ้อมร้องเพลงมาร์ชม.อุบลฯ/ม.อุบลฯสัมพันธ์ และพิธีบูม  (ขอหน่วยวันละ 1 หน่วย)

9 ธ.ค. 2562   ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ  (ขอหน่วย 2 หน่วย)

12.00 - 15.00 น.       staff แต่ละฝ่ายเตรียมความพร้อมและซักซ้อมลำดับขั้นตอนในการดำเนินงาน

15.00 - 18.00 น.        ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

 

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น