Thai English
รหัสกิจกรรม 620403038
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อาสาสมัครช่วยงาน กิจกรรมร้องเพลงแสดงความยินดีให้พี่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร งานกิจกรรมนักศึกษา
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 29 พ.ย. 2562 14:42 - 29 พ.ย. 2562 14:42
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ธ.ค. 2562 04:30 - 11 ธ.ค. 2562 07:30
สถานที่จัด  

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุทัย กุจะพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ นางอมร วิชัยวงศ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น