Thai English
รหัสกิจกรรม 620403037
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ม.อุบลฯ รวมพลจิตอาสา ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร งานกิจกรรมนักศึกษา
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. 2562 15:59 - 28 พ.ย. 2562 15:59
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ธ.ค. 2562 07:00 - 05 ธ.ค. 2562 15:00
สถานที่จัด  

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประภาส ทะนงค์
ที่ปรึกษาโครงการ นางอมร วิชัยวงศ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น