Thai English
รหัสกิจกรรม 621403009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อาสาสมัครช่วยงาน ช่วยเตรียมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 12.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปศาสตร์
ชมรม / สโมสร งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 25 พ.ย. 2562 14:00 - 29 พ.ย. 2562 14:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ธ.ค. 2562 08:30 - 13 ธ.ค. 2562 16:30
สถานที่จัด  

ณ  คณะศิลปศาสตร์  และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ นายวรวัช สมภาวะ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

เฉพราะอาสาสมัครนักศึกษาช่วยงาน พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2562

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น