Thai English
รหัสกิจกรรม 621501007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ด้าน 5. ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 15 พ.ย. 2562 11:12 - 15 พ.ย. 2562 11:12
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ธ.ค. 2562 13:00 - 11 ธ.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2020 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น